GOODBYE Mother - Jennie Virginia Bramwell 1915-2006 - marvel